Nous avons des conditions commerciales différentes pour les consommateurs et les entreprises. Ci-dessous, vous pouvez voir les conditions générales applicables à votre cas:

Conditions générales pour les consommateurs individuels

Mise à jour: 2021-09-03

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2020.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: vidaXL B.V.

Vestigingsadres (let op, geen bezoekadres):

Mary Kingsleystraat 1

5928 SK, Venlo, Nederland

Telefoonnummer: 02 808 06 41

E-mailadres: https://vidaxl.zendesk.com/hc/nl-be/requests/new?ticket_form_id=360000487960

KvK-nummer: 52904822

Btw-identificatienummer: NL850657702B01
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen..

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 2. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 3. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 8. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 9. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 10. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 11. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. dde consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
 5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als de ondernemer zijn activiteiten richt op het land waar de consument woont, kan de consument ook steeds een beroep doen op het dwingende consumentenrecht van zijn land.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk  12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.
 6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 - Branchegarantie

 1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

 1. Thuiswinkel.org zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

 

Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Postbus 7001, 6710 CB Ede

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroep/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • [Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

Conditions générales d'utilisation du site Web vidaXL

Dernière mise à jour: 2020-06-01

Contenu:

Article 1 - Définitions

Article 2 - Identité de l'entrepreneur

Article 3 - Application

Article 4 - L'offre

Article 5 - Le contrat

Article 6 - Tarification

Article 7 - Exécution du contrat et garantie complémentaire

Article 11 - Livraison et exécution

Article 9 - Transactions prolongées: durée, résiliation et prolongation

Article 10 - Paiement

Article 11 - Réserve de propriété

Article 12 - Responsabilité

Article 13 - Procédure de réclamations

Article 14 - Différends

 

Article 1 - Définitions

Tout au long de ces conditions générales, les termes et définitions suivants seront utilisés :

1. Jour: jour civil;

2. Contenu numérique: données produites ou livrées sous forme numérique;

3. Contrat à long terme: un contrat qui prévoit la livraison régulière d'articles, de services et / ou de contenu numérique pendant une période donnée;

4. Support durable: tout outil - y compris l'e-mail - qui permet au client ou à l'entrepreneur de stocker des informations qui lui sont personnellement adressées de manière à permettre une consultation ou une utilisation future pendant une période adaptée à l'objectif auquel les informations sont destinées, et permet la reproduction inchangée des informations stockées;

5. Client: la personne physique ou morale qui agit en tant que professionnel et / ou pour une entreprise;

6. Entrepreneur: la personne physique ou morale qui propose des produits, (accès à) du contenu numérique et / ou des services à des clients à distance;

7. Contrat à distance: un contrat conclu entre l'entrepreneur et le client dans le cadre d'un système organisé de ventes de produits à distance, de contenu numérique et / ou de services par lequel, jusqu'à la conclusion du contrat, exclusif ou partiel, on utilise une ou plusieurs techniques de communication à distance;

8. Écrit: dans ces conditions générales, « écrit » comprend la communication par e-mail et fax si l'identité de l'expéditeur et l'intégrité de l'e-mail sont suffisamment certaines;

9. Technique pour communiquer à distance: une ressource qui peut être utilisée pour conclure un contrat sans que le client et l'entrepreneur aient à se réunir en même temps dans le même espace;

10. Site Web: la boutique en ligne de l'entrepreneur sur laquelle sont proposés des biens et des services pouvant être achetés par les clients;

11. Plateforme: l'environnement externe sur lequel les entrepreneurs peuvent offrir des biens et des services qui peuvent être achetés par les clients.

Article 2 - Identité de l'entrepreneur

La société à responsabilité limitée privée vidaXL BV, située à Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Pays-Bas. Opérant aux Pays-Bas sous le numéro de TVA: NL850657702B01, opérant sous le numéro de chambre de commerce 52904822.

Article 3 - Application

1. Ces conditions générales sont applicables à chaque offre de l'entrepreneur et à chaque contrat à distance entre l'entrepreneur et le client.

2. Si le client inclut des dispositions ou des conditions qui s'écartent ou n'apparaissent pas dans les conditions générales dans leur cession, les dispositions ou les conditions ne seront applicables à l'entrepreneur que dans le cas où elles sont acceptées expressément par écrit.

3. Le texte de ces conditions générales sera mis à la disposition du client avant la conclusion du contrat à distance. Si cela n'est pas raisonnablement possible, l'entrepreneur indiquera, avant la conclusion du contrat à distance, la manière dont les conditions générales peuvent être consultées chez l'entrepreneur et qu'elles peuvent être envoyées dès que possible, gratuitement, à la demande du client.

4. Si le contrat à distance est conclu par voie électronique, il se peut que, contrairement au paragraphe précédent et avant la conclusion du contrat à distance, le texte des présentes conditions générales puisse être mis à la disposition du client par voie électronique de manière à ce qu'il puisse être stocké par le client de manière simple sur un support de données durable. Si cela n'est pas raisonnablement possible, avant la conclusion du contrat à distance, il sera indiqué où les conditions générales peuvent être consultées par voie électronique et qu'elles seront envoyées par voie électronique ou d'une autre manière, gratuitement, à la demande du client.

5. Si et dans la mesure où l'une des dispositions des présentes conditions générales est nulle ou non avenue, la disposition la concernant doit être lue à la manière de la disposition légalement autorisée dont le contenu est le plus proche des intentions des parties, tel qu'il apparaît de la disposition nulle ou non avenue, tandis que les autres dispositions restent pleinement en vigueur.

6. Si, en plus des présentes conditions générales, les conditions spécifiques d'une plateforme externe sur laquelle des produits et des services sont proposés par l'entrepreneur s'appliquent, le client peut, en cas de conditions contradictoires, toujours invoquer la condition applicable qui est la plus favorable à eux, mais uniquement si les Conditions Générales ne sont pas dérogeables.

Article 4 - L'offre

1. Si une offre est d'une durée limitée ou soumise à conditions, ce sera explicitement indiqué dans l'offre.

2. L'offre comprendra une description complète et détaillée des produits proposés, du contenu numérique et / ou des services.

3. Le contenu du site Web ainsi que son offre ont été élaborés avec le plus grand soin. Cependant, l'entrepreneur ne peut garantir que toutes les informations sur le site Web sont toujours correctes et complètes. Pour cette raison, tous les prix, l'offre et autres informations sur le site Web et dans d'autres documents de l'entrepreneur sont sujets à des erreurs de programmation et de frappe évidentes.

Article 5 - Le contrat

1. Le contrat entre en vigueur au moment où le client accepte l'offre et se conforme aux conditions correspondantes.

2. Si le client a accepté l'offre par voie électronique, l'entrepreneur confirmera immédiatement par voie électronique la réception de l'acceptation de l'offre. Si la réception de l'acceptation de l'offre n'a pas été confirmée par l'entrepreneur, le client peut résilier le contrat.

3. Une fois que le client a accepté l'offre, l'entrepreneur se réserve le droit d'annuler l'offre dans les 3 jours ouvrables suivant l'acceptation. L'entrepreneur informera immédiatement le client de telles annulations.

4. Si le contrat est conclu par voie électronique, l'entrepreneur prendra les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour sécuriser le transfert électronique des données et garantira un environnement Web sécurisé. Si le client peut payer par voie électronique, l'entrepreneur va respecter les mesures de sécurité appropriées à cette fin.

5. Si, après l'acceptation du contrat, il s'avère que le client a fourni des informations incorrectes, l'entrepreneur n'a le droit de remplir ses obligations qu'après avoir reçu les informations correctes.

6. L'entrepreneur peut, dans le cadre des dispositions légales, rechercher si le client peut remplir ses obligations de paiement, ainsi que rechercher tous les faits et les facteurs qui sont importants pour conclure le contrat à distance de manière responsable. Si, sur la base de cette recherche, l'entrepreneur a des solides raisons de ne pas conclure le contrat, il a le droit de refuser une commande ou une demande, en indiquant les raisons, ou de joindre des conditions particulières à la mise en œuvre. Si l'entrepreneur, sur la base de la recherche, refuse la demande ou y attache des conditions particulières, le client en sera informé au plus tard 3 jours après la conclusion du contrat.

Article 6 - Tarification

1. Tous les prix mentionnés sur le site Web et dans d'autres documents de l'entrepreneur, incluent la TVA (sauf indication contraire) et sauf indication contraire sur le site Web et les autres frais applicables.

2. Contrairement au paragraphe précédent, l'entrepreneur peut proposer des produits ou des services, dont les prix sont liés aux fluctuations du marché financier sur lesquelles l'entrepreneur n'a aucune influence, à des prix variables. Ce lien avec les fluctuations et le fait que les prix indiqués sont des prix cibles seront indiqués dans l'offre.

3. L'entrepreneur peut modifier les prix 2 semaines après la conclusion du contrat. Les clients qui ne sont pas d'accord avec la modification ont le pouvoir de résilier le contrat sans être facturé pour cela par l'entrepreneur.

4. Les frais supplémentaires, tels que les frais de livraison et les frais de paiement, seront mentionnés sur le site Web et seront au moins indiqués lors du processus de commande.

Article 7 - Exécution du contrat et garantie complémentaire

1. L'entrepreneur garantit que les produits et les services livrés sont conformes au contrat, étant entendu que les écarts mineurs acceptés dans le secteur en ce qui concerne les tailles, poids, quantités, décolorations et légers écarts de couleur mutuels, etc., ne comptent pas comme des lacunes sur le rôle de l'entrepreneur.

2. Le client doit examiner les marchandises livrées au moment de la livraison et le client doit vérifier si les marchandises livrées satisfont aux stipulations du contrat. Ceci inclut:

 • si les marchandises correctes ont été livrées;
 • si les marchandises livrées correspondent en termes de quantité et de nombre à ce qui a été convenu;
 • si les marchandises livrées satisfont aux exigences qui peuvent être fixées pour une utilisation normale et / ou à des fins commerciales.

En cas de défauts ou de manque visibles, le client doit les signaler à l'entrepreneur dans les 14 jours suivant la livraison. En cas de constatation de défauts ou de manque non visibles, le client doit les signaler à l'entrepreneur dans un délai de 14 jours au plus tard après qu'il aurait raisonnablement pu les découvrir. Si le client ne le fait pas, il n'a plus droit à aucune forme de réparation, de remplacement, d'indemnisation et / ou de remboursement au titre de ces défauts.

3. Si l'entrepreneur considère qu'une réclamation est justifiée, les produits concernés seront réparés, remplacés ou (partiellement) remboursés après consultation du client. L'entrepreneur peut ainsi rediriger le client vers un fabricant ou un fournisseur.

Article 8 - Livraison et exécution

1. Conformément à ce qui est indiqué à cet égard à l'article 3 des présentes conditions générales, l'entrepreneur exécutera les commandes acceptées avec une rapidité appropriée.

2. L'entrepreneur a le droit d'engager des tiers si nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat.

3. Les délais de livraison indiqués doivent être interprétés comme une obligation d'efforts raisonnables et sont réputés avoir été approximatifs. L'entrepreneur est libre de choisir le transporteur. Sauf en cas d'intention ou d'insouciance délibérée de la part du vendeur, le dépassement du délai de livraison ne donnera jamais droit au client à aucune forme de compensation.

4. L'entrepreneur se réserve le droit de livrer les produits vendus en plusieurs parties.

5. Le risque d'endommagement et / ou de perte des produits incombe à l'entrepreneur jusqu'au moment de la livraison au client, sauf convention contraire expresse. Si le client accepte de collecter les produits, le risque est transféré lors du transfert des produits.

6. Si le client, ou un tiers désigné par lui, n'est pas présent à l'adresse de livraison à l'heure convenue pour recevoir les produits, l'entrepreneur a le droit de reprendre les produits. En consultation avec le client, l'entrepreneur peut, moyennant des frais supplémentaires, proposer les produits au client à une heure et / ou un jour différents. Si la livraison s'avère impossible, l'obligation de paiement ne sera pas annulée et les éventuels frais supplémentaires, y compris les frais de retour, seront facturés au client.

Article 9 - Transactions prolongées: durée, résiliation et prolongation

Résiliation:

1. Le client peut toujours résilier un contrat conclu pour une durée indéterminée et portant sur la livraison régulière de produits, de contenu numérique ou de services conformément aux règles de résiliation convenues et avec un préavis de deux mois au maximum.

2. Le client peut toujours résilier un contrat conclu pour une durée déterminée et portant sur la livraison régulière de produits (y compris l'électricité), de contenu numérique ou de services à la fin de la période déterminée dans le respect des règles de résiliation convenues à cet effet et un délai de préavis de deux mois au maximum.

3. Le client peut résilier les contrats mentionnés dans les paragraphes précédents par écrit.

Prolongation:

4. Un contrat conclu pour une période déterminée et portant sur la livraison régulière de produits (y compris l'électricité), de contenu numérique ou de services sera automatiquement prolongé pour la même période déterminée.

5. Les délais de préavis mentionnés s'appliquent également aux résiliations par l'entrepreneur

Article 10 - Paiement

1. Le client a l'obligation de payer l'entrepreneur pendant le processus de commande et par les modes de paiement mentionnés sur le site Web. L'entrepreneur est libre de proposer différents modes de paiement qui peuvent changer de temps en temps. Sauf indication contraire, le client est tenu de payer dans les 14 jours suivant la livraison.

2. Si le client ne remplit pas son (ses) obligation (s) de paiement dans les délais, il est immédiatement tenu responsable par la loi, sans qu'un avis de défaut soit requis. L'entrepreneur a le droit d'augmenter le montant payable par le taux d'intérêt légal et l'entrepreneur est en droit de facturer au client les frais de recouvrement extrajudiciaires qu'il a encourus.

Article 11 - Réserve de propriété

1. Les marchandises livrées restent la propriété de l'entrepreneur jusqu'au paiement intégral du montant dû par le client.

Article 12 - Responsabilité

1. Sous réserve d'intention ou de négligence grave, la responsabilité totale de l'entrepreneur envers le client en raison d'un manquement imputable à l'exécution du contrat est limitée à une indemnisation au maximum du montant prévu pour ce contrat (TVA comprise). En cas de contrat à long terme, alors ladite responsabilité est limitée à un remboursement du montant que le client devait à l'entrepreneur dans les 3 mois précédant l'événement à l'origine du dommage.

2. L'entrepreneur ne sera pas responsable envers le client des dommages indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages consécutifs, la perte de profit, les économies manquées, la perte de données ou les dommages dus à une interruption d'activité.

3. Le client garantit l'entrepreneur contre toute réclamation à l'égard de tiers, sauf en cas d'intention ou d'insouciance délibérée de la part de l'entrepreneur ou d'un directeur statutaire de l'entrepreneur.

4. Les paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux dommages subis par le client causés par la revente de produits défectueux achetés de l'entrepreneur, au cas où les clients du client s'engageraient à intenter une action en justice contre eux.

5. À moins que l'exécution du contrat ne soit définitivement impossible, la responsabilité d'un entrepreneur en raison d'un manquement imputable à une obligation du contrat ne peut être engagée que si le client informe immédiatement l'entrepreneur, par écrit, avec un délai raisonnable pour remédier au manquement et l'entrepreneur continue d'être en défaut de s'acquitter de son obligation après ce terme. L'avis de défaut doit contenir une description aussi complète et détaillée que possible de la manque, afin que l'entrepreneur ait la possibilité de réagir de manière adéquate.

6. Une condition pour tout droit à indemnisation est que le client signale toujours le dommage à l'entrepreneur par écrit le plus tôt possible, mais au plus tard 14 jours après son apparition. Les dommages qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'entrepreneur dans ce délai ne sont pas éligibles à une indemnisation, à moins que le client puisse démontrer qu'il n'aurait pas pu signaler les dommages plus tôt.

7. En cas de force majeure, l'entrepreneur n'est pas tenu de réparer les dommages causés au client.

Article 13 - Procédure de reclamations

1. L'entrepreneur dispose d'une procédure de réclamation suffisamment médiatisée et traitera la réclamation conformément à cette procédure de réclamation.

2. Les réclamations concernant l'exécution du contrat doivent être soumises à l'entrepreneur, entièrement et clairement décrites, dans un délai raisonnable après que le client a constaté les défauts.

3. Les réclamations soumises à l'entrepreneur recevront une réponse dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception. Si une réclamation nécessite un temps de traitement prévisible plus long, l'entrepreneur répondra dans le délai de 14 jours avec un accusé de réception et une indication du moment où le client peut s'attendre à une réponse plus complète.

Article 14 - Différends

1. Les contrats entre l'entrepreneur et le client auxquels ces conditions générales s'appliquent sont exclusivement régis par les lois des Pays-Bas.

2. Les différends qui pourraient résulter du contrat et ne peuvent pas être réglés à l'amiable peuvent être exclusivement soumis au tribunal d'Oost-Brabant, location 's-Hertogenbosch. Ceci est soumis dans la mesure où des règles de juridiction impératives limitent ce choix. L'entrepreneur et le client peuvent régler leurs différends par voie de conseil contraignant ou d'arbitrage.

 

Conditions générales d'utilisation du site Web vidaXL

Version : 2020-06-01

Table des matières

Article 1 - Définitions 

Article 2 - Applicabilité  

Article 3 – Compte du client 

Article 4 – Conditions générales d’utilisation du site Web 

Article 5 – Commandes 

Article 6 - Enchères 

Article 7 - Commentaires 

Article 8 – Cessation du compte et fonctionnalités du site Web 

Article 9 – Confidentialité et données personnelles 

Article 10 –Propriété intellectuelle et renseignements de la tierce partie 

Article 11 - Responsabilité

Article 12 - Divers 

Article 1 - Définitions

 • Compte: Le compte que l'utilisateur doit générer pour être en mesure de passer des commandes, de participer aux enchères et de laisser des commentaires. 
 • Tiers vendeur (s) : Une tierce partie qui offre des produits aux utilisateurs par l'intermédiaire du site Web. 
 • Utilisateur : Tout visiteur du site Web.
 • Conditions générales d'utilisation : Ces conditions générales d'utilisation des sites Web de vidaXL.
 • Commentaire : Un commentaire qui peut être laissé par l'utilisateur de vidaXL, le site Web et / ou le (s) tiers vendeur (s).
 • Enchères : Les enchères qui sont tenues par vidaXL sur le site web.
 • vidaXL : vidaXL Marketplace B.V. dont le siège est en (5928 SK) Venlo, Mary Kingsleystraat 1.
 • Site Web : le site Web comme activement trouvé sous l'URL vidaxl.nl et tout autre site Web, URL ou application dédiée par vidaXL.

Article 2 - Applicabilité

 1. Les présentes conditions générales d'utilisation sont applicables à toute utilisation du site Web, y compris l'utilisation du compte.
 2. vidaXL se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales d'utilisation de temps en temps. Les conditions générales d'utilisation modifiées seront applicables dès qu'elles sont publiées sur le site Web. Pour cette raison, il est recommandé de vérifier régulièrement les conditions générales d'utilisation.

Article 3 - Compte du client

 1. Pour être en mesure de passer des commandes, de participer aux enchères et de laisser des commentaires, il est nécessaire de générer un compte. L'utilisateur peut générer un compte en fournissant les informations requises par le formulaire en ligne sur le site Web. Ce formulaire peut être trouvé sous l'en-tête « Nouveau client ? ».
 2. Pour générer un compte, l'utilisateur doit :
  1. avoir au moins 18 ans au moment où le compte est demandé ;
  2. avoir une adresse électronique valide.
 3. Après la génération du compte, l'utilisateur recevra un courrier électronique de confirmation. Dès que le compte est activé, l'utilisateur peut se connecter en utilisant son adresse électronique et le mot de passe choisi.
 4. Une certaine adresse électronique ne peut être utilisée qu'une seule fois pour générer un compte. Un compte est strictement personnel, non cessible et lié à l'utilisateur qui a généré le compte.
 5. L'utilisateur doit veiller à ce que les informations qu'il fournit concernant le compte et dans toute autre communication avec vidaXL soient correctes, complètes et mises à jour. Toute modification des données personnelles peut être effectuée par l'utilisateur en se connectant à son compte et en effectuant les modifications.
 6. L'utilisateur doit garder le mot de passe confidentiel et doit prendre des mesures raisonnables pour empêcher que le mot de passe soit connu par des tiers non autorisés en l'utilisant pour se connecter à son compte.
 7. L'utilisateur est tenu de notifier immédiatement vidaXL en cas de perte, de vol ou d'abus (suspecté) ou d'utilisation non autorisée du mot de passe et / ou du compte par un tiers. Jusqu'à ce que cette notification soit effectivement reçue par vidaXL, l'utilisateur sera tenu responsable de tout dommage résultant de l'abus du mot de passe et / ou du compte.
 8. Si vidaXL vérifie ou a des raisons de soupçonner que des tiers non autorisés utilisent ou sont en mesure d'utiliser le compte de l'utilisateur, vidaXL se réserve le droit de bloquer immédiatement le compte en question et de récupérer de l'utilisateur tout dommage que vidaXL peut subir à la suite de cet incident et sans être tenu responsable pour les dommages subis par l'utilisateur.

Article 4 – Utilisation du site Web

 1. L'utilisateur garantit que les informations et les données fournies par lui sont correctes, complètes et fiables. vidaXL se réserve le droit de vérifier l'exactitude des informations et des données fournies et de supprimer les informations et les données de l'utilisateur, s'il est prouvé qu'elles sont incorrectes ou leur exactitude ne peut pas être vérifiée.
 2. L'utilisateur ne doit pas :
  • perturber le fonctionnement du site Web ou utiliser un logiciel qui peut perturber le fonctionnement du site Web ; 
  • initier des processus ou leur permettre de continuer, dont il peut raisonnablement soupçonner qu'ils restreignent d'autres utilisateurs d'Internet ou affectent négativement l'utilisation du site Web ;
  • se présenter comme un autre utilisateur.
 3. L'utilisateur n'a pas le droit de reproduire ou de mettre à la disposition (par le biais de lien profond ou autrement) le site Web ou une partie de celui-ci sans avoir préalablement obtenu la permission par écrit de vidaXL.

Article 5 – Commandes

 1. Les conditions générales de vidaXL et les conditions de retour de vidaXL ont applicables à toutes les commandes de vidaXL placées sur le site Web. L'utilisateur accepte ces conditions générales et conditions de retour lors de la génération d'un compte.
 2. Pour les commandes de tiers vendeurs par l'intermédiaire du site Web, les conditions générales et les conditions de retour du (des) tiers vendeur (s) en question peuvent être applicables. Celles-ci peuvent être trouvées sur la page de l'entreprise du (des) tiers vendeur (s). Si le (s) tiers vendeur (s) n'a (ont) pas des conditions générales et / ou des conditions de retour distinctes, les conditions générales et / ou les conditions de retour de vidaXL sont applicables à l'accord d'achat entre l'utilisateur et le (s) tiers vendeur (s).

Article 6 - Enchères

 1. Les conditions d'enchères de vidaXL sont applicables à la participation aux enchères tenues par vidaXL sur le site Web. L'utilisateur accepte ces conditions d'enchères lors de la génération d'un compte ou au moins au moment que l'utilisateur participe pour la première fois aux enchères.
 2. L'utilisateur n'a pas le droit d'influencer, en aucune façon, injustement ou abusivement l'appel d'offres.

Article 7 - Commentaires

 1. Après un achat par l'intermédiaire du site Web, l'utilisateur peut être invité par ou au nom de vidaXL à évaluer vidaXL, le site Web et / ou le (s) tiers vendeur (s) en laissant un commentaire. vidaXL se réserve le droit -mais pas l'obligation, de placer un commentaire sur le site Web ou de le publier de toute autre manière, y compris le nom, le lieu de résidence et la date du commentaire tels que fournis par l'utilisateur.
 2. Dans le cas où les commentaires sont collectés par un tiers au nom de vidaXL, les conditions générales et / ou les conditions générales d'utilisation de la partie en question sont applicables aux commentaires.
 3. vidaXL se réserve le droit de ne pas publier un commentaire ou de le supprimer du site Web si le tiers vendeur peut prouver que le commentaire en question est :
  • en contradiction avec la législation en vigueur ;
  • en contradiction avec l'ordre public ou les bonnes mœurs ;
  • uniquement une critique du produit ;
  • n'appartient pas au tiers vendeur en question ; 
  • contient des renseignements personnels d'un tiers ; 
  • contient une URL ou de la publicité ;
  • est frauduleux.

Article 8 - Cessation du compte et fonctionnalités du site Web

 1. vidaXL se réserve le droit de refuser les utilisateurs ou de cesser leur compte unilatéralement s'il existe des motifs raisonnables, par exemple en cas de : 
  • utilisation non autorisée ou d'abus du site Web et / ou du compte ;
  • non-respect des présentes conditions générales d'utilisation ou conditions d'enchères ;
  • non-respect des accords conclus entre l'utilisateur et vidaXL et / ou le (s) tiers vendeur (s).
 2. En outre, vidaXL a le droit de limiter, de refuser ou de révoquer certains usages possibles ou de bloquer temporairement le compte d'être utilisé dans des cas comme décrit dans l'article 8.1.
 3. En tout temps, vidaXL se réserve le droit de cesser de mettre à disposition certaines fonctionnalités du site Web ou de les modifier.

Article 9 - Confidentialité et données personnelles

 1. Les données personnelles fournies par l'utilisateur à vidaXL, telles que son nom et son adresse, ses numéros de téléphone et les adresses électroniques, sont traitées par vidaXL dans des fichiers qui sont la propriété de vidaXL. Ces informations seront utilisées par vidaXL afin de gérer des comptes et des enchères, de traiter les commandes, la livraison et la facturation et la médiation possible dans des litiges entre les utilisateurs et le (s) tiers vendeur (s).
 2. En tout temps, l'utilisateur est en mesure d'accéder, de modifier ou d'élargir ses données personnelles en se connectant à son compte.
 3. En principe, vidaXL ne fournira pas les données personnelles à des tiers, sauf si cela est nécessaire afin d'exécuter un accord avec l'utilisateur. vidaXL fournira, par exemple, le nom et l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de l'utilisateur à un (aux) tiers vendeur (s), dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter un contrat d'achat entre l'utilisateur et le (s) tiers vendeur (s). La communication entre l'utilisateur et le (s) tiers vendeur (s) est gérée par une application de messagerie de vidaXL. La communication est stockée sur les serveurs de vidaXl et peut être consultée et utilisée par vidaXL afin de :
  • aider l'utilisateur et / ou le (s) tiers vendeur (s) en cas de questions et / ou des problèmes ;  •     évaluer si le (s) tiers vendeur (s) répond (end) / a (ont) répondu à ses exigences ; 
  • et d'analyser l'amélioration des processus.
 4. Les sites Web utilisent des cookies. Les cookies sont, par exemple, déployés à retenir les données de connexion fournies. En outre, les tiers cookies sont déployés sur le site Web. 
 5. L'utilisateur peut configurer son navigateur de telle manière qu'il ne reçoive pas des cookies lors de sa visite au site Web. Il est possible dans ce cas, cependant, que l'utilisateur ne puisse pas utiliser entièrement toutes les fonctionnalités du site Web, ou que son accès à certaines parties du site Web et / ou du compte soit limité.
 6. vidaXL se réserve le droit de stocker des données concernant le comportement du visiteur sur le site Web (l'adresse IP utilisée, entre autres choses) si des soupçons se posent que l'abus et / ou l'utilisation non autorisée du site Web est réalisé par l'intermédiaire du compte de l'utilisateur.
 7. Pour plus d'informations sur la façon dont vidaXL utilise les données personnelles des utilisateurs et déploie des cookies sur le site Web, veuillez se référer à la politique de confidentialité de vidaXl que l'on trouve sur le site Web.

Article 10 -Propriété intellectuelle et renseignements de la tierce partie

 1. Sauf indication contraire, tous les droits, y compris les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle du (informations fournies sur) le site Web sont réservés par vidaXL, dans la mesure où ils ne sont pas réservés par des tierces parties / des détenteurs de licence qui mettent les informations à disposition.
 2. L'utilisateur est autorisé à consulter (les informations fournies sur) le site Web et en faire des copies pour un usage personnel, par exemple les imprimer ou les stocker. Toute autre utilisation, par exemple le stockage ou la reproduction (parties du) du site Web sur un site Internet séparé ou la création de connexions, de hyperliens et de liens profonds (parties du) au site Web, est interdite sans l'autorisation écrite explicite de vidaXL.
 3. Les informations sur le site Web sont fournies partiellement par des tiers, tels que des tiers vendeurs et d'autres utilisateurs (dans le cas des commentaires). vidaXL ne peut être tenu responsable d'aucun dommage résultant des informations incorrectes, incomplètes ou illicites fournies par des tiers sur le site Web.
 4. Le site Web peut contenir des liens vers des pages Internet externes. vidaXl ne peut pas être tenu responsable de l'utilisation ou du contenu des pages Web vers lesquelles un lien vers le site Web est envisagé ou qui envisage un lien vers le site Web.

Article 11 - Responsabilité

 1. L'utilisateur reconnaît que, dans le cas des commandes avec un (des) tiers vendeur (s), l'accord d'achat est conclu entre l'utilisateur et le (s) tiers vendeur (s) et que vidaXl n'est pas et ne sera pas une partie dans cet accord.
 2. En tant que tel, vidaXL n'a pas l'obligation de vérifier ou d'évaluer la qualité, la quantité ou la capacité des produits qui sont offerts par des tiers vendeurs sur le site Web et ne peut être tenu responsable, de quelque façon, d'aucun dommage résultant du fait que ces informations s’avèrent être incorrectes, incomplètes ou illicites.
 3. Si vidaXL est responsable des dommages encourus indépendamment, cette responsabilité est limitée au prix d'achat du produit en question, facturé par le tiers vendeur à l'utilisateur, dans tous les cas. 
 4. La responsabilité de vidaXL, de quelque nature que ce soit, est limitée au montant que l'assurance responsabilité de vidaXl recompense dans le cas en question.

Article 12 - Divers

 1. Si une ou plusieurs des dispositions des présentes conditions générales d'utilisation peuvent être ou devenir non plus contraignantes, invalides ou inexécutables, les autres dispositions resteront valables dans leur intégralité. Dans un tel cas, vidaXL remplacera la disposition en question par une nouvelle disposition, à déterminer par vidaXL et à approcher la signification de la disposition en question autant que possible.
 2. Pour l'utilisation du site Web, du compte et des présentes conditions générales, le droit néerlandais est seul applicable.

 


Pièce(s) jointe(s)

Conditions générales

Conditions générales de vente aux enchères

Politique de retour

Protection de la confidentialité et déclaration sur les cookies